Czerwiec 30 2016 20:17:08


O stronie
Twoja bogata lista najlepszej darmowej telewizji internetowej i radia online.
Na ListaTV.pl znajdziesz list? najlepszych kana?ów telewizyjnych oraz radiowych, udost?pniaj?cych za darmo i legalnie transmisj? internetow? live. Zapraszamy.
Czym jest telewizja internetowa?

Telewizja w schematycznym i stereotypowym znaczeniu kojarzy si? z telewizorem, czyli odbiornikiem telewizyjnymi i kana?ami TV. Niewiele osób wie, ?e telewizja mo?e mie? nieco inne znaczenie, a raczej nieco inne pod?o?e, na którym dzia?a. To w?a?nie tym pod?o?em (w profesjonalnym narzeczu medium) ró?ni si? telewizja zwyk?a (czyli telewizja kablowa lub naziemna) od telewizji internetowej.


Po samej nazwie mo?emy wywnioskowa?, ?e telewizja internetowa to ogl?danie kana?ów za pomoc? ??cza internetowego i komputera, tabletów lub telefonów komórkowych (nowoczesne smartfony maj?ce dost?p do Internetu równie? mog? przekszta?ci? si? w odbiorniki telewizyjne). Jednak samo poj?cie telewizji internetowej jest ekstremalnie ogólne. Je?eli uwa?amy, ?e telewizja internetowa to tylko kana?y TV, które udost?pniane s? przez znane stacje telewizyjne za pomoc? swoich stron lub aplikacji - mylimy si?. Telewizja internetowa to tak?e media, które sami uploadujemy i udost?pniany opinii publicznej.

Wszystko dzi?ki transmisji strumieniowej oraz odpowiedniemu oprogramowaniu. Aby odtwarza? telewizj? internetow?, musimy zazwyczaj posiada? darmowe oprogramowanie, na przyk?ad Flash Player czy Silverlight oraz oczywi?cie dost?p do Internetu (Wi-Fi, DSL, 3G, WiMax). Je?eli nie mamy potrzeby korzystania z ogl?dania przekazu na ?ywo, wystarczy skorzysta? z technologii VOD (wideo na ?yczenie). To nowy rodzaj internetowego ogl?dania, który opiera si? tylko na dost?pie do sieci oraz stronach internetowych, na których znajduj? si? materia?y video. Dzi?ki temu rozwi?zaniu nie mamy ogranicze? programowych, przez co mo?emy odtwarza? TV w ka?dym miejscu, o ka?dej porze i na ka?dym urz?dzeniu z dost?pem do Internetu. Za przyk?ad podamy chyba najbardziej znany portal z video, na którym publikuj? nie tylko stacje telewizyjne, ale tak?e zwykli u?ytkownicy, tworz?cy swoje kana?y - mowa tu oczywi?cie o YouTube.

Du?ym plusem internetowej telewizji jest swoboda. Ogl?damy co chcemy, kiedy chcemy, na czym chcemy - mamy mo?liwo?? zapisu transmisji lub ponownego jej odtworzenia - a to wszystko za darmo. Jedyn? niedogodno?ci? s? reklamy, które w??czaj? si? przed uruchomieniem w?a?ciwego materia?u video. Na szcz??cie nie s? one tak d?ugie, jak w telewizji kablowej i nie wyst?puj? przy ka?dym materiale video.